Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Üniversitemizin 22 Mayıs 2008 tarihinde 5765 Sayılı Kanun’la kurulmasıyla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. Maddesi ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’si uyarınca kurulmuştur.

Başkanlığımızda daha önce Osman KÖSE, Vahit ÇAKIRTAŞ (vekaleten) ve Sait ÇAKIRTAŞ Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Daire Başkanlığı görevine 2013 yılında S. Mustafa KAYAR atanmıştır. 

Başkanlığımız 2016 yılında Mehmet Emin Acar Kampüsü'nde yer alan Bilgi İşlem Merkezine taşınmıştır ve Üniversitemizin tüm birimlerine sunduğu hizmetleri buradan yürütmeye çalışmaktadır.

Başkanlığımızın görevleri şunlardır:

  • Üniversitemizin tüm birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, geliştirmek, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
  • Bilgi işlem projeleriyle ilgili olarak Üniversitemiz birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek,
  • Bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim ve elektronik sistemlerin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin üniversite tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
  • Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik projeleri geliştirmek, uygulamak ve uygulatmak,
  • Üniversitenin görev alanına giren konularda ulusal ve uluslar arası kapsamda, sistemler arası çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışı ve koordinasyonunu sağlamak,
  • Gelişen bilişim teknolojilerini izlemek ve bunların Üniversitemize aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
  • Üniversitemizin birimleri arasında internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta benzeri iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak,
  • Üniversitenin veri ve bilgilerinin arşivlenerek, güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak,
  • Bilgi sistemleri ve bilgi teknolojilerinin daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek,
  • Üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmaktır.

Başkanlığımızın amacı, bilgi teknolojileri ve bilgi sistemlerindeki gelişmeleri yakından izleyip Üniversitemizin tüm birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun bilgi sistemleri ve donanım alt yapısını oluşturarak, akademik ve idari faaliyetlerde bilgi teknolojileri ve bilgi sistemlerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

23.01.2023