İnternet Kullanım Politikası

E-Posta Kullanım Politikası

Toplu E-Posta Kullanım Politikası

 

İnternet Kullanım Politikası

1-Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, tüm "Şırnak Üniversitesi" kullanıcıları için uygulanan kuralları tanımlamaktadır.

2-Kullanıcılar, üniversitemizin öğrenci, akademik ve idari personeli ile araştırmacı ve diğer çalışanlarıdır.

3-Üniversitemizde tesis edilen İnternet LAN ve WAN ağı, UlakNet, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan ULAKBİM tarafından, TÜBİTAK yönetmeliklerine uygun olarak işletilmektedir.

4-Üniversitemizin mevcut İnternet LAN ve WAN ağı İmzalayan Taraf’ın hakkında bilgilendirileceği ve tümüyle sorumlu olacağı bu belgede belirtilen prensip ve yükümlülüklere göre yönetilen bir ağdır.

5-Bu dokümandaki kurallar öncelikle Üniversitemizin tüm internet kullanıcılarına uygulanır. Üniversitemize bağlı olan tüm Fakülteler , Meslek Yüksekokulları ve idari birimlerimize ait kendi kullanıcılarının bu kurallara ve yasal düzenlemelere uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla gerekli tedbirleri alırlar.

Kullanıcılar aşağıda belirtilen kurallara uyacağını taahhüt eder:

İnternet ağı, kesinlikle eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel amaçlar içindir. Ağ üzerindeki bilgi nakil ve erişimi, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sağlanır. İnternet ağına, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz. Sistem ve Ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. Rektörlüğümüz (BİDB) bu tür ihlallerin söz konusu olduğu durumları inceler, suç unsuru tespit edilen durumlarda gerekli cezai müeyyide için ilgili birimlere bilgi verir.

İnternet Ağı aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz:

1-Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (SPAM iletiler) göndermek;

2-Başka bir kullanıcının posta sunucusunu (mail server), o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;

3-Üniversitemiz İnternet ağı üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak trafik düzenlemeleri oluşturmak;

4-Kullanım amaçlarına uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici görüntülerin üretilmesi ve dağıtılması;

5-Gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, korku yaratacak materyali üretmek ve dağıtmak;

6-İftira ve karalama mahiyetinde materyali üretmek ve dağıtmak;

7-Başkalarının fikri haklarını ihlal edici mahiyette materyali ( yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) dağıtmak;

8-UlakNet üzerinden ulusal veya uluslararası hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz kullanmak;

9-Kasıtlı olarak yapılan aşağıdaki tip uygulamalar:

10-Başkalarının verilerinin tahrip edilmesi;

11-Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz;

12-Başkalarına ait çalışmaları bozmak, tahrip etmek;

13-İnternet ağı üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek oranda trafik yaratmak;

14-İnternet ağının verimli olarak çalışmasını engellediği için BİDB tarafından kullanımı yasaklanan yazılımların ısrarla kullanılması;

15-Bu Kullanım Politikası’nı İmzalayan taraf, Üniversitemiz İnternet ağının belirlenen kurallara uygun kullanımınıkullanıcının kişilik hakları saklı kalmak üzere kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.

16-Kullanıcıların başka bir kullanıcının sürekli tekrarlanan düşmanca hareketlerinden zarar görmesi halinde, İmzalayan Taraf’ın veya ilgili herhangi bir kullanıcının isteği üzerine, Rektörlümüz (BİDB) daha önce sözü edilen şartlarla kısıtlayıcı önlemler alabilir.

17-İmzalayan Taraf, Rektörlüğümüz (BİDB) meydana gelebilecek yasal gelişmeleri gözönünde tutarak bu Kullanım Politikası’nı değiştirebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder; Rektörlüğümüz Kullanım politikasını ve sözleşmeyi istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen sözleşme, http://bim.sirnak.edu.trweb adresinde yer almasından itibaren yürürlüğe girer.

İmzalayan Taraf,Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü İnternet Kullanım Politikası’nı tam olarak anladığını, tanıdığını, uyacağını kabul eder.

Sayfa Başına Dön

E-Posta Kullanma Politikası

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK

1-@sirnak.edu.tradres alanı ile Şırnak Üniversitesi personel ve öğrencilerine (Y.Lisans-Doktora) hizmet vermektedir. Bu hizmet akademik eğitim- öğretim amaçlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri içermektedir.

2-@sirnak.edu.tr adres alanına ait e-posta hesaplarını kullanan şahıslar Türkiye Cumhuriyeti kanun ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağ'ın (ULAKNET) kullanımına ilişkin usul ve esaslara, Şırnak Üniversitesi yönetmeliklerine aykırı hareket edemezler. 

3-@sirnak.edu.tr adres alanına ait e-posta hesaplarını kullanan şahıslar, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ a aykırı hareket edemezler. (Kanun/Karar No: 5651, Tarih: 23.05.2007)

4-@sirnak.edu.tr adres alanınaait e-posta hesaplarını kullanan şahıslar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağ'ın (ULAKNET) kullanımına ilişkin usul ve esaslarını kabul etmiş olurlar. (http://www.ulakbim.gov.tr/ulaknet/politikalar.uhtml)

GİZLİLİK VE GÜVENLİK İLKESİ

1-Şırnak Üniversitesinden e-posta adresi talep eden şahıslar, bu formu doldurup imzalayarak, kurum kimlikleri ile birlikte Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-E-posta adresi alan kişi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve bir "şifre"ye sahip olur.

3-"Kullanıcı adı" kişiye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı kişiye verilmez.

4-"Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Şırnak Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

5-E-posta şifresini unutan kullanıcı Şırnak Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bizzat müracaat etmek zorundadır.

E-POSTA ADRESİ ALAN KİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-E-posta hesabı sahibi, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde e-posta adresinin iptal edileceğini,

2-Şırnak Üniversitesi e-posta servisini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Şırnak Üniversitesi bilgi işlem ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Şırnak Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

3-E-posta hesabı sahibi, teknik nedenlerden (arıza, güncelleme, aktarma vb.) dolayı e-postalardaki gecikme ve kayıplardan dolayı Şırnak Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sorumlu olmayacağını,

4-Şırnak Üniversitesi e-posta hizmetlerinde, site geneline zarar verecek veya Şırnak Üniversitesi’ ni başka kişi ya da kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek yazılım veya materyal bulundurmayıp, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

5-E-posta adresi verilerinin Şırnak Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kişinin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Şırnak Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın sorumlu olmayacağını,

6-Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, T. C. Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

7-Şırnak Üniversitesi e-posta servisini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Şırnak Üniversitesi’nden tazminat talep etmemeyi,

8-E-posta hesabı sahibi yasa ve kurallara aykırı davrandığı takdirde Şırnak Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın gerekli müdahalelerde bulunma, kişiyi hizmet dışına çıkarma, üniversite içi idari soruşturma başlatmaya ya da adli yargıya bildirimde bulunma hakkına sahip olduğunu,

9-Kanunlara göre yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

10-E-posta "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

11-E-posta hesabı sahipleri, kullanım haklarını, doğrudan ya da dolaylı olarak 3. şahıslara devredemeyeceğini ve kiralayamayacağını,

12-E-posta hesabını tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan kendisinin sorumlu olacağını,

13-Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞTİR.

YÜRÜRLÜK

1-Kullanıcı, adına düzenlenmiş bu formu doldurup,  imzaladıktan sonra bu sözleşme yürürlüğe girer.

SONA ERME

Bu sözleşme e- posta sahibi Şırnak Üniversitesi çalışanı veya öğrencisi olduğu sürece devam eder.  Bilgi işlem Daire Başkanlığı, herhangi bir zamanda, tek taraflı olarak, geçici süreyle veya süresiz olarak e-posta hesabını durdurma hakkını saklı tutmuştur ve herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.  Kurumdan ayrılma, emekli olma, mezun olma, hayatını kaybetme veya sözleşmeye aykırı hareketlerde bulunma durumlarında sözleşme sona erer ve e-posta hesabı kapatılır.

Sayfa Başına Dön

Toplu E-Posta Kullanma Politikası

E-posta grubu adı, talep.edilen “isim@sirnak.edu.tr” biçiminde olmalıdır. E-posta grubu talep eden kullanıcı, Şırnak Üniversitesi'nin yönetmeliklerine ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın politika ve prosedürlerine uymayı taahhüt eder. E-posta grubu teslim edildikten sonra, grubun tüm ayarlarından ve yönetilmesinden, aşağıda grup yöneticisi olarak belirtilen kişi/kişiler sorumludur.
Sayfa Başına Dön

22.02.2023